Dong Jie - Vulah

Information

Official Name Dong Jie
Gender Female
Birth Date 1980-04-19
Hometown Dalian
Nationality China

Dong Jie

Dong Jie is a Chinese actress and dancer.

Starred in

2046 2046 Wang Jie-wen Wang Jie-wen