Yotaka - Vulah

Information

Gender Unknown
Birth Date 0000-00-00

Yotaka

No biography written.

Appearing in

Naruto Naruto Kunihiko Yasui Kunihiko Yasui